بررسی نقش و جایگاه هویت بر تخاصمات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران.

2 استادیار،گروه علوم سیاسی،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران.

3 استادیار،گروه علوم سیاسی، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران.

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی نقش و جایگاه هویت بر تخاصمات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بین سال‌های 1979 تا 2018 خواهیم پرداخت. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: هویت چه تأثیری بر تخاصمات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بین سال‌های 1979 تا 2018 داشته است؟

پاسخ موقت به پرسش حاضر عبارت است از: هویت انقلابی - اسلامی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با هویت هژمونیک ایالات متحده آمریکا بوده که همواره موجب تخاصمات در روابط دو کشور بین سال‌های 1979 تا 2018 شده است.

پاسخ موقت به پرسش مقاله حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته این است که هویت انقلابی - اسلامی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با هویت استکباری ایالات متحده آمریکا بوده که همواره موجب تخاصمات در روابط دو کشور بین سال‌های 1979 تا 2018 شده است. در واقع آنچه مانع ایجاد روابط معمول میان طرفین گردیده، در سطح گفتمانی و یا رفتاری نیست، بلکه ناشی از هویت تقابلی ایران و آمریکاست که به صورت رابطه‌ای در فرایند برخوردِ ستیزه‌جویانه و تقابلی این دو کشور در بیش از چهل سال گذشته تکوین یافته است.

کلیدواژه‌ها