بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی شهروندان شیراز (با تأکید بر مطالعه تطبیقی متولدین قبل و بعد از دهه 60)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جامعه شناسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدجهرم، ایران. نویسنده مسئول

3 دانشیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، ایران

چکیده

یکی از عناصر مهم موثر برگونه‌شناسی فرهنگ سیاسی پدیده سرمایه اجتماعی است. مهم‌ترین دلایل اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای تأثیرات سیاسی این سرمایه، آن است که سرمایه‌های اجتماعی از طریق منابع انسانی نظیر مهارت‌های انسانی به‌وجود آمده‌اند. از نظریه‌های آلموند و وربا، پاتنام، بوردیو... استفاده و در جمع‌آوری داده‌ها ابتدا از روش اکتشافی و سپس از رویکرد پیمایشی بهره گرفته شده. پیمایش بر روی 382 نفر از متولدین قبل و 382 نفر از متولدین بعد از دهه 60 شهروندان شیراز با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss نشان می‌دهد، تفاوت معنی‌داری بین سرمایه اجتماعی دو نسل وجود ندارد اما انواع فرهنگ سیاسی در بین دو نسل تفاوت معنی‌داری دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود و تبعی در بین هر دو نسل وجود دارد. از سوی دیگر درآزمون فرضیات، تقویت سرمایه اجتماعی موجب رشد و شکوفایی فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین هر دو نسل می‌شود.

کلیدواژه‌ها