اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت خودروسازی با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی : شرکت ایران‌خودرو در استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری مدیریت بازرگانی،استادیار گروه مدیریت،، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

3 دکتری مدیریت سیستم، استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

4 دکترای مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد بناب،پدانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

5 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد ترکیبی می‌باشد. در بخش کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان و سیاست‌گذاران صنعت خودروسازی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مصاحبه‌های نیم‌ساخت‌یافته شرکت نمودند. پس از انجام مصاحبه‌ها، به استخراج مفاهیم از مصاحبه‌ها توسط نرم‌افزار Maxqda پرداخته شد و کدهای مربوطه استخراج و با برقراری ارتباط میان کدهای استخراج شده در مرحله کدگذاری باز و حذف شاخص‌های تکراری و ادغام شاخص‌های مشابه، به تم‌های اصلی و فرعی دست یافته شد. براساس نتایج پژوهش، مولفه‌های مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه، مسئولیت قانونی، آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان مقوله پدیده محوری انتخاب شدند. همچنین نتایج نشان داده است مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با ایجاد تعهد مدیریتی و توانمندسازی کارکنان موجب بهبود فرایندهای درون‌سازمانی می‌شود. با بهود فرایندهای سازمانی نیز ملاحظات اجتماعی و محیطی، اقدامات مسئولیت‌پذیرانه و رفتارهای حمایتی مصرف‌کننده از برند بهبود پیدا خواهد کرد. این عوامل موجب رشد و توسعه پایدار شرکت شده و در نهایت به بهبود ارزش ویژه برند منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها