ضمانت اجرایی دادرسی و رسیدگی به جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصص ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار ،استاد مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات متحده عربی(عضو هیات علمی رسمی ومدیرگروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)

3 دانشیار ، استاد مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات متحده عربی (هیات علمی تمام وقت گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده

اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرا در قانون بورس اوراق بهادار در تمایز با سایر قوانین از آنجایی است که از طرفی اجرای قوانین آن به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه گذاران در ارتباط است و از طرفی خریدار و فروشنده به صورت متقابل با یکدیگر به داد و ستد نمی پردازند و در بیشتر مواقع یک دیگر را نمی شناسند و این موضوع خود می تواند ریسک عدم انجام تعهد را بالا برد. موقعیت بازار سرمایه در ایفای مؤثر نقش خود و به تبع آن رونق و شکوفایی اقتصاد در گرو کارایی این بازار و وجود ضمانت اجراهای قوی در این حوزه است.
ضمانت اجرای معاملات در بورس، به عنوان عاملی مؤثر جهت تضمین اجرای قوانین موجود موجب می شود تا افرادی که دارایی خود را در بازار سرمایه مورد معامله قرار می دهند با اطمینان به قرار گرفتن در محیطی امن به داد و ستد بپردازند و این موضوع در جذب سرمایه گذارای داخلی و خارجی مؤثر است

کلیدواژه‌ها