بررسی و خوشه بندی ترکیبات شیمیایی با مدل ترکیبی فازی-نزدیکترین همسایگی در راستای سیاستگذاری و تحلیل تولید علم کاربردی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

ترکیبات شیمیایی مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. بسیاری از صنایع از نتایج حاصل از ترکیبات شیمیایی نگه داری میکنند. در این حالت نگهداری و استفاده از داده های شیمیایی موجود یک چالش را بوجود می آورد. اگر میزان این داده های شیمیایی زیاد شود، به مدلی برای خوشه بندی داده ها نیاز میشود تا بتواند داده های ترکیبات مختلف را جداسازی کند. خوشه‌بندی یافتن داده‌های دارای ویژگی-های نظیرهم، در خوشه های مجزا و بدون داشتن اطلاعات اولیه از داده های موجود است. در صنایع شیمیایی، امکان آنکه برای تمام داده‌های ترکیبات شیمیایی برچسب گذاری انجام شود، وجود ندارد زیرا هر لحظه ممکن است بوجود بیایند یا تغییر کنند. در این حالت بایستی از خوشه بندی استفاده شود که عمل تقسیم داده های شیمیایی به تعدادی از زیر مجموعه ها را انجام میدهد. از دیدگاه داده کاوی تشخیص داده های شیمیایی جزء مسائل حوشه بندی داده ها محسوب میشود. با معرفی الگوریتمهای مناسب در این زمینه و سپس تلاش برای افزایش کارایی و میزان درستی اطلاعات شیمیایی، میتوان به سمت ایجاد سیستمهای مکانیزه با قابلیت اعتماد بالا با توانایی کشف الگوهای پیچیده گام برداشت. در اینجا یک سری دادههای ترکیبات شیمیایی صنایع مختلف جمع آوری شده و با کمک یک مدل ترکیبی مناسب عمل خوشه بندی انجام میشود. روش پیشنهادی یک مدل ترکیبی از نزدیکترین همسایگی با کمک خوشه بندی فازی است. در این مدل داده های شیمیایی موجود، تحت یک عملیات پیش پردازش قرار میگیرند تا داده های نامناسب و تهی از سیستم خارج شوند.

کلیدواژه‌ها