بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور سمنان، ایران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، ایران

5 استادیار، عضو هیأت علمی ، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

چکیده

حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت‌های ورزشی ایفا می‌کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می‌پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.

کلیدواژه‌ها