الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجه با جنگ رسانه‌ای آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،علوم سیاسی،واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، آزاد شهر ، ایران

2 استادیار ،علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی ، آزادشهر،ایران

3 استادیار، علوم سیاسی،واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، آزاد شهر ، ایران

چکیده

در عصر کنونی رسانه‌های جمعی نقش مهمی را در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا می‌کنند ، از سوی دیگر نیز با روند فزاینده توسعه رسانه‌های جدید در جهان همچون شبکه‌های اجتماعی، کارکرد آن‌ها در جنگ رسانه‌ای افزایش یافته است و بستری در دست قدرت‌های برخوردار از این فناوری‌های نوین فراهم آورده اند. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ رسانه‌ای آمریکا می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره جسته‌ایم و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده کرده‌ایم. یافته های تحقیق در خصوص الگوی مطلوب سیاست‌گذاری رسانه‌ای ج.ا.ا در مواجهه با جنگ رسانه‌ای آمریکا عبارت است از: ولایت‌پذیری عملی و تئوری پردازی نظری سـاختار مـردم‌سـالاری دینـی، حفظ هویت با تمرکز بر سبک زنـدگی ایرانـی ـ اسـلامی، امیدآفرینی هوشمندانه و منطقی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی و اطلاع‌رسانی مناسب درباره خدمات انجام‌شده، مقابله با شکاف‌های قومی و مذهبی، برخورد منطقی با سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، همسان کردن ظرفیت‌ها و ساختارهای سازمان‌هـای امنیتـی کشـور بـا ماهیـت تهدیدات رسانه‌ای، تشکیل اتاق‌های فکـر و جـذب نخبگـان رسانه‌ای، ایجاد شبکه‌های قوی اجتماعی بومی، حمایت تقنینى، نظارتى و اجرایى از توسعه زیرساخت‌هاى جنگ رایانه‌اى، قانونمند کردن مقابله با جرائم سایبر و تلفن همراه، طراحی و تدوین نظام جامع دیپلماسى فرهنگى جمهورى اسلامى ایـران، آینده‌نگاری ماهوی تهدیدهاى رسانه‌ای فراروى نظام جمهورى اسـلامى ایـران می‌باشد.

واژگان کلیدی: جنگ رسانه‌ای، سیاست‌گذاری رسانه‌ای، ایالات متحده آمریکا.

کلیدواژه‌ها