واکاوی علل و زمینه های مخالفت امام خمینی با اصلاحات رضا شاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی ،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

چکیده

دولت پهلوی رارضا خان با کودتا به رو کار آورد و با اجرای سیاست های مدرن سازی ارتش توانست وفقاق نسبی نخبگان قاجار را که از اوضاع بی ثبات بعد از مشروطه در رنج بودند بدست آورد.بنابراین حکومت پهلوی یک دولت کاملا نظامی در ابتدا بود برای بدست آوردن پایگاه اجتماعی وی نیاز داشت خود را فردی مذهبی نشان داد تا بتواند با مخالفت علماء در سیر تحول قدرتش از رئیس وزرای تا پادشاهی مواجهه نشود.ولی پس از اینکه قدرت را بدست گرفت ودر عصر پادشاهیش اصلاحات متعددی بکار بست که برخی از آن ها فرهنگ سنتی و مذهبی جامعه ایران را هدف قرار داده بود این امر مورد نقد و نکوهش بسیاری از ادنیشمندان مذهبی جامعه قرار گرفت .از آنجا که امام خمینی بزرگ ترین شاخص اندیشه اسلامی در عصر معاصر است. این مقاله تلاش نموده است اصلاحات رضا شاه را با توجه به نظرات امام خمینی با شیوه تحقیق وتحلیلی توصیفی بررسی کند و مشخص کند اصلاحات رضا خان تا چه اندازه با از نظر امام خمینی با مبانی اسلام مغایر بود .وبا وجود این مخالفتها امام خمینی رضا شاه تاچه اندازه پایگاه اجتماعی خود رادربین قشر مذهبی جامعه ازدست داد.

کلیدواژه‌ها