تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

4 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف - از انجام این پژوهش تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی و امنیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین مهمترین سوال پژوهش عبارت ‌است از‌این که آیتم های تاثیرگذار بر ثبات اقتصادی کشور ایران از قبیل تجارت و صادرات بین المللی ایران را تحت تاثیر قرارداده کدامند؟روش پژوهش - مبتنی بر پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه‌ای از کارشناسان، گروه‌های سیاسی اقتصادی،متخصصان سیاسی و اساتید دانشگاه تشکیل می‌دهد و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 108 نفر انتخاب شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون‌های تحلیل اختلاف میانگین با نرم‌افزار spss24 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد. یافته ها - نشان داد که ابزار ساخته‌شده، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج - حاکی از آن است که با توجه به میزان اعتبار و روایی به‌دست‌آمده و با توجه به سنجش فرضیات پژوهش مشخص شد که بین تمامی فرضیات مطرح‌شده در مقاله، رابطه معنی‌داری وجود دارد و تحریم‌های نامشروع کشورهای بین‌المللی بر ثبات اقتصادی و امنیت جامعه ایرانی تأثیر منفی گذاشته است و معیشت و شیوه‌های درآمدزایی را برای دولت و مردم جامعه ایران، دچار بحران کرده و آثار آن بر امنیت سیاسی نیز قابل‌مشاهده است.

کلیدواژه‌ها