«عفو امتنانی»درنظام عدالت کیفری حاکمیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران.

2 دانشیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلفـی بیـان شـده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مجـرم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نمـی تـوان گفـت کـه ھمیشـه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اسـت، بلکـه گـاهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامعـه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاسـدی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که بـه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گونـه بهتری تأمین کند.

از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوامـع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است.

عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها