بازتاب جنگهای ایران و روسیه در منطقه با توجه به نقش ارامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تربت حیدریه . ایران

3 استادیار تاریخ، عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

چکیده

جدایی بخش های وسیعی از قفقاز به عنوان نتیجۀ فاجعه بار جنگ‌های ایران و روس، نه تنها استقلال و تمامیت ارضی کشور را تحت تأثیر قرار داد بلکه پیامدهای آن در مرزهای شمال و شمال غرب و حتی سایر بخش های کشور قابل اهمیت می باشد. در این میان نقش ارامنه به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیتِ مناطق جدا شده از ایران که اثر شایانی در روند جنگ های ایران و روس داشته اند، انکارناپذیر می‌باشد. مقاله حاضر، با عنوان بازتاب جنگهای ایران و روسیه در منطقه با توجه به نقش ارامنه، نتایج جدایی مناطق استراتژیک شمال و شمال غربی کشور را با در نظر گرفتن نقش ارامنه بررسی کرده و در بیان آن به نکاتی چون تغییر ترکیب جمعیتی نواحی دو سوی ارس از نظر مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی و نیز تحولات سیاسی، اداری، اقتصادی، صنعتی، تجاری و... پرداخته و نقش این تحولات در مناسبات ایران و روس را ارزیابی و تشریح کرده است. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و تحلیل داده ها بر مبنای روش تحلیل محتوای آثار شامل کتب و مقالات و نوشته های منظوم می باشد. نتایج حاکی است پس از جنگهای ایران و روس و جدایی قفقاز از ایران، دولت روسیه حاضر به تحمل خودمختاری گرجیان و ارامنه به همان شکل که در زمان حاکمیت ایران از آن برخوردار بودند، نمی باشد.

کلیدواژه‌ها