مدل راهبردی کیفیت رابطه بین غرفه داران و برگزارکنندگان نمایشگاههای تجاری با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

چکیده

هدف مقاله مدلسازی راهبردی کیفیت رابطه میان غرفه داران و برگزارکنندگان نمایشگاهای تجاری می باشد. در این پژوهش به شاخص های پیش بین در ارتقای کیفیت رابطه نمایشگاهی و تبیین مدل راهبردی جامع و یکپارچه در خصوص اقدامات لازم جهت دستیابی به کیفیت مطلوب و رابطه بین برنامه ریزان و غرفه داران نمایشگاه های تجاری پرداخته شد.پژوهش به دو بخش کیفی و کمی تقسیم بندی می شود. در مرحله کیفی، از لحاظ رهیافت از نوع داده بنیاد می باشد و از نظر هدف بنیادی می باشد.روش تحلیل در بخش کیفی نیز روش تحلیل محتوی می باشد. در بخش کمی به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است و به دلیل روش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری در بخش کمی از طریق پرسشنامه که شاخص های آن از بخش کیفی بدست خواهد آمد جمع آوری می شود. نتایج پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای به عنوان پیش بین بر کیفیت رابطه برگزارکننده و غرفه داران نمایشگاهی بیشترین تاثیرمستقیم و معنی دار را دارد.کیفیت رابطه دو گروه نمایشگاهی بر پیامدهای نمایشگاهی تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.اجرایی کردن بازاریابی کل نگر و توجه به مدیریت یکپارچه در جهت راهبرد و عملکرد مطلوب در نمایشگاه توسط برگزارکننده پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها