آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج).

3 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دعوی‌ طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می‌شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می‌آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب‌شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می‌باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می‌باشند. و در نهایت به آسیب‌شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می‌گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم‌گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها