ارائه عوامل موثر بر امنیت بانکداری‌الکترونیک در راستای حفظ منافع جامعه در کشور جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری/گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار/گروه برق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران /استادیار

چکیده

امروزه در گستره امنیت بانکداری‌الکترونیک، بیشتر به بحث تجهیزات فنی پرداخته می‌‌شود و سایر عوامل بطور شایسته مورد توجه قرار نمی‌گیرد، همین موضوع سبب عدم موفقیت بسیاری از پروژه‌های امنیتی می‌گردد که آثار مخرب و نا مطلوبی با خود به همراه خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش ارائه عوامل موثر بر امنیت بانکداری‌الکترونیک در بانک‌های کشور جمهوری اسلامی ایران است و عدم توجه به عوامل مطرح شده موجب تضرر اقشار مختلف می‌گردد.
ابزار این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته می‌باشد. داده‌های حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با 17 نفر از صاحبنظران و نخبگان بانکی در زمینه امنیت بانکداری‌الکترونیک، بوسیله تحلیل محتوا کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل: آموزش جامع، رمز دوم پویا،فرهنگ‌سازی، تقویت زیر ساخت ها، کارکرد ایزوها ، به روز بودن سیستم و استفاده از متخصص، عوامل موثر بر امنیت بانکداری‌الکترونیک می‌باشند، که می‌بایست مورد توجه قرار گیرند که در قالب مدل کیفی دراین پژوهش ارائه گردیده اند. همچنین بانک‌ها باید به سمت کاهش و از میان برداشتن وابستگی‌های موجود به کشورهای بیگانه در این صنعت، حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها