تبیین ارکان مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت ناشی از ارتباطات اینترنتی درحقوق ایران واتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

4 استادیار کروه حقوق، واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، ایران .

چکیده

موضوع مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در بر گیرنده ی نقض حریم خصوصی، حق بر فراموش شدن، جرایم احتمالی ناشی از ارتباطات اینترنتی، نقض حقوق شهروندی و بسیاری از خسارات جانی، مالی و معنوی است که تحقق مسئولیت مدنی در گرو احراز ارکان آن همچون ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه ی سببیت است. بنابراین بدون تحقق هر یک از ارکان پیش گفته نمی توان ضمان را مترتب دانست. از جهاتی مطالبه ی ضرر و شیوه های ارزیابی ضرر معنوی ناشی از ارتباطات اینترنتی نیز می تواند یکی از مسائل مهمی باشد که متأسفانه در این خصوص رویه ی واحدی وجود ندارد. در نتیجه ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در اتحادیه اروپا بر خلاف حقوق ایران، دارای ارکان دیگری همچون قابلیت پیش بینی بودن ضرر است و ضرر معنوی و مادی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا قابل جبران بوده و شیوه های جبران خسارت در ضرر مادی به صورت مثلی و قیمی و در ضرر معنوی نیز به شیوه هایی که دادگاه تعیین می نماید قابلیت جبران خواهد داشت. به طور کلی در مقاله ی حاضر با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اهمیت نحوه ی مطالبه ی خسارت و قواعد و اصول حاکم بر این نوع مسئولیت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا می توان عنوان نمود که قوانین و مقررات موجود در این زمینه در حقوق ایران بر خلاف اتحادیه اروپا جامع و کامل نمی باشد.

کلیدواژه‌ها