مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری عمومی،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز،ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز،ایران.

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه‌ای صورت گرفت .این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه‌ای صورت گرفت و نمونه ها از طریق نمونه‌گیری نظری و با مصاحبه از 39 به اشباع نظری رسید و مصاحبه‌ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها، مولفه‌های 1- عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک 2- عوامل و موانع اقتصادی 3- عوامل ناشی از فرهنگ سیاسی 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام‌گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری شناسایی شدند. و با توجه به محتوای مصاحبه‌ها "حکمرانی ضعیف" به عنوان هسته مرکزی انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها