تدوین الگوی مناسب گزارشگری مسئولیت اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه حسابداری،واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ‌ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اعتراضی علیه قدرت شرکت‌ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه‌ی بازارهای سرمایه و شرکت‌های سهامی عام و رسوایی‌های مالی و اخلاقی شرکت‌های بزرگ، تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره‌ی شرکت‌ها شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین الگوی مناسب گزارشگری مسئولیت اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها آمیخته اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) می باشد. خروجی آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای مدل نهایی پژوهش در قالب دو نمودار مقادیراستاندارد (standard) ومقادیرحالت معنی‌داری یا ضریب (t-value) ارائه شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های گزارشگری مسئولیت اجتماعی و تفکر انتقادی شامل مولفه های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی می باشد و در بین مولفه های الگوی مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی، مولفه قانونی(69/5) دارای بالاترین میانگین و مؤلفه های اقتصادی (75/5)، اجتماعی (40/5) و مولفه اخلاقی (04/4) به ترتیب در جایگاه های دوم تا چهارم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها