شناسایی عوامل موفقیت تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موفقیت تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری شامل اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی، مراکز رشد و فناوری و معاونین پژوهشی بودند که 12 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بود که به روش داده بنیاد تحلیل شدند. به منظور طراحی مدل، ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، سوالات مصاحبه تنظیم گردید و برای تعیین شاخص مطلوب، صحت محتوا و کفایت آنها از مصاحبه و دریافت دیدگاه‌ها بهره برده شده است. مصاحبه‌ها به صورت نیمه‌ساختار‌یافته و عمیق انجام شد و مصاحبه‌ها تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. نقطه اشباع پس از تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با 12 نفر حاصل گردید. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصل از مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت کد‌گذاری باز، کد‌گذاری محوری و کد‌گذاری انتخابی براساس دستوالعمل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. سرانجام، عوامل شناسایی‌شده در قالب یک الگوی پارادایمی نشان‌داده شدند. به منظور سنجش اعتبار داده‌ها و تفسیرهای صورت‌گرفته، ترکیبی از معیارهای اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، اتکاپذیری و راستی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به‌منظور بررسی پایایی داده‌های کیفی، از روش درصد توافق بین دو کدگذار (محققان) انجام گرفت که رقم 75 درصد توافق، نشان‌دهنده پایایی بخش کیفی بود. یافته-ها نشان داد که موفقیت تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تابعی از عوامل مربوط به ساختار دولت، ساختار کشور، ساختار دانشگاه‌های کشور، دیدگاه پژوهش‌گران حوزه علوم‌انسانی (شرایط علّی) و ماهیت تحقیقات علوم‌انسانی، زیرساخت‌های کشور (شرایط زمینه حاکم) است.

کلیدواژه‌ها