فهمی جامعه شناختی از مصرف تظاهری در مجالس مذهبیِ زنانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش تحلیل پدیدة مصرف تجملی و برکشیدن امر جنسی درمجالس مذهبی زنانه
را به عنوان نوعی حوزة عمومی در مرکز توجه قرار داده است. روش مورد استفاده در
پژوهش حاضر کیفی بوده و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری اطلاعات
استفاده شده است. انتخاب افراد مشارکت کننده در این تحقیق با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند و مالک محور صورت پذیرفته و در نهایت داده های به دست آمده، از
طریق روش تحلیل مضمونی بررسی شدهاند. طبق یافته ها 4 عامل اصلی تظاهر، نمایش
سبک زندگی، تجملگرایی و مدیریت بدن از مهمترین مولفه هایی بوده که ساخت کلی
مصرف تظاهری در برکشیدن جنسیت زنانه در مجالس مذهبی زنانه را تشکیل داده اند.
یکی از جدیترین پیامدهای ظهور این نوع مصرف در این مجالس، ایجاد نوعی ساخت
نزاع بین معناهایی متفاوتی است که سوژه های شرکت کننده در این مجالس بین ابژه ها و
تعینات مذهبی و ابژة مصرف مدرنیستی فهم میکنند. همچنین، پذیرش این نوع مصرف
به منظور رونق و توسعة محیطی این مجالس میتواند تعینات مذهبی که مجالس مذکور
به خاطر آنها شکل گرفته اند را ذیل منطق ابژه های مصرف مدرنیستی قرار دهد

کلیدواژه‌ها