عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر اصلی در بهبود و مقاومت در بالیا در نظر گرفته می شود. با این حال، به ویژگیهایی که سرمایه اجتماعی زنان را در بلایا پشتیبانی یا تضعیف می کند ، توجه چندانی نشده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد اشکال سرمایه اجتماعی)پیوندد، پدپ و پیوندده در بهبودی زندان سرپرست خانوار پس از زلزله استان کرمانشاه انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیة زنان سرپرسدت خانوار آسیب دیده در زلزله بودند که به صورت هدفمند با 20 نفر از آنها مصاحبه عمیق فرد انجام گرفت. حجم نمونه با معیار اشباع نظر تعیین شد. دادهها با استفاده از روش تحلیپ تماتیک )مضمونه تجزیه وتحلیل شدند. در نهایت 4 مضمون اصلی در رابطه با سه شکل سرمایه اجتماعی به ترتیب زمانی استخراج شد که عبارتند از: » همکار و همیار متقابل بالفاصله پس از وقوع زلزله«،»عدم دسترسی به منابع امداد پس از ورود کمک ها امداد « ،»تخریب اجتماعات و اسکان در اردوگاه موقت«، »نابرابر اجتماعی در مرحله بازساز «. نتایج این مطالعه حاکی از آن اسدت کده سرمایه اجتماعی ، بده عندوان ندوعی نید رو اجتماعی غیر نهادینه ، بهبود خانوارها زلزله زده از فاجعه را تسهیل می کند. بر این اساس، بهبود پس از فاجعه منوط به حذف موانع فرهنگی -اجتماعی ماقبل حوادث است و عالوه بر آن بدرا بهبود واکنش اضطرار و ایجاد انعطاف پذیر درازمدت در برابر بلایا ، برنامه هدا امدادرسانی باید نقش اشکال مختلف سرمایه اجتماعی را در هر مرحله از فاجعه و نحوه شکل گیری آن را با ندابرابر هدا فرهنگی، اجتماعی ، جنسیتی و...از قبل موجود در جوامع در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها