تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدلامرد، لامرد،ایران.

2 استادیار،علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدلامرد،لامرد،ایران.

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه ازاد اسلامی، لامرد ، ایران

چکیده

احزاب در نظام سیاسی دموکراتیک به عنوان مهمترین ویژگی توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار می گیرد. احزاب باعث میشوند تا طبقات مختلف شهری از جمله طبقه وضعیف و متوسط و،، کارگران، کشاورزان، روستاییان و برای احقاق حقوق خود، در سرنوشت سیاسی خویش دخیل شوند. این مقاله به بررسی نقش احزاب در توسعة سیاسی ایران و ترکیه می پردازد و در این راستا نقش مثبت ویا  منفی احزاب درگیر در توسعة سیاسی مورد مطالعه قرار می دهد و درصدد صورت بندی اشتراکات و تفاوتها آنهاست .چارچوب مفهومی مقاله بر نظریات توسعه گرایی متکی است و فرض آن بر این حدس استوار  است که ویژگی ها، باورها و ارزش هاا هر دو کشور، نقشی تعیین کننده در نحوه و نتیجةفعالیت احزاب کشورهاا ایران و ترکیه داشته است .روش تحقیق مقایسة تطبیقی مؤلفه های ارزشیِ احزاب ایران و ترکیه در فرایند توسعه سیاسی است .داده هاا مقاله از تحلیل هاا تاریخی ثانویة مقطع موردنظر براا دو کشور استخراج شده است .روش تحلیل کیفی و متکی بر مقایسة تفاوت ها و تشابهات شیوه هاا مواجهة احزاب سیاسی با مسائل توسعه است .این مقاله در نتیجه گیری استدلال می کند که سیاست در کشورهاا خاورمیانه، با توله به و عیت تاریخی و فرهنگی آنها ا تضوائات خاص خود را دارد و تفاوت هاا ساختارا در تشکیلات سیاسی در تعامل با این خصوصیات مولود تفاوت توسعة سیاسی حاصل شده در دو کشور ایران و ترکیه است .

کلیدواژه‌ها