آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم ،ایران(نویسنده مسول)

3 استادیار ،گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (ع)؛ تهران ،تهران، ایران

چکیده

موضوع، آینده پژوهی ائتلاف عبری–عربی و سناریو ی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی  ج.ا. ایران  است. آینده اندیشی به دنبال انکشاف محتمل ترین آینده پیشاروی یک موضروع اسرت. م ااره اضرر  بدنبال آب است که شدنی ترین اثر ائتالف عبری-عربی برامنیت ملی جمهوری اسالمی ایراب را سناریو  پردازی نماید. روش در گردآوری دادهها متوجه روش آینده پژوهی و کیفی و در نگرارش سرناریو از روش هشت مر له ای شوارتز موسوم به B.N.G 1 است و اثراآ ائتلاف را بر امنیت ملی جمهروری اسلامی مورد مطااعه قرار میدهد. پژوهش نیازمند بررسی سناریوهای ا تماای متفاوت بر مبنای تحلیل پیشرانهای موثر و عدم قطعیت های ا صا شده بر آینده موضوع، و انتخاب شردنی تررین سرناریو در این اثرگذاری است. سناریوی ائتلاف شوم در میاب سناریوهای موجود باتوجه به پیشراب های موجرود و عدم قطعیتهای ا حصا شده، از ا تمال بالایی برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها