نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد تبریز، ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

3 استاد یار گروه معارف اسلامی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحولات سیاسی جدید در عراق در زمینه‌های مختلف سیاسی-امنیتی و فرهنگی و اقتصادی، روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. عراق همواره در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران جایگاهی خاص داشته است. کشور عراق به عنوان عضوی از منطقه خاورمیانه از یک طرف پیونددهنده با معادلات منطقه ای قدرت در خاورمیانه و از طرف دیگر یکی از رقبای همیشگی ایران در خلیج فارس بوده است. سوال اصلی پژوهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی عراق داشته است؟ و هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد. یافته ها نشان می دهد که در مجموع می‌توان مهمترین موارد نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق را در موارد زیر خلاصه کرد: مخالفت ایران با جدایی‌طلبی و تجزیه عراق، مقابله با رشد و گسترش گروه‌های تکفیری و افراطی، جلوگیری از گسترش بحران داعش در عراق و صادرات خدمات فنی و مهندسی.

کلیدواژه‌ها