بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

ظهور و بروز دین در ابعاد فردی و اجتماعی دارای آثار مطلوب بسیاری است. اصولاً دین برای رشد سطح کیفی زندگی افراد و تعالی بخشیدن به جامعۀ انسانی پدیدار شده است. یکی از مصداق‌های رسیدن به شکوفایی شخصیتی که از طریق کاربست دین در جامعه محقق می‌شود، رسیدن به آرامش روحی و روانی است. آیات بسیاری در قرآن و انجیل به این موضوع پرداخته و مخاطبان خود را با مؤلفه‌های کسب آرامش درونی آشنا کرده است. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه‌ای و روش تفسیری از نوع کیفی، رویکردهای ارائه‌شده در ارتباط با دستیابی به آرامش از نگاه دین با رویکرد به قرآن و انجیل بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که وجوه مشترک رسیدن به آرامش در این دو کتاب عبارت است از: «توسل و ایمان به خدا»، «خودشناسی» و «دعا و نیایش با خداوند». در تمامی توصیه‌های اخلاقی در این و کتاب، مفهوم آرامش با خداوند گره خورده است. این امر نشان می‌دهد که آرامش از دید اسلام و مسیحیت، پدیده‌ای معنوی است. افزون بر این، مشخص گردید که اصلی‌ترین نمود فردی و اجتماعی رسیدن به آرامش درونی، امیدواری نسبت به زندگی است.

کلیدواژه‌ها