واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی

2 دانشیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی

چکیده

فقهای امامیه اجماع، بر حرمت اکل گوشت خرگوش کرده اند وشیخ الطائفه می گوید: الأرنب محرم ... دلیلنا إجماع الفرقه. پدر مقابل تمام مذاهب اربعه اهل سنت درمقام عمل اجماع در حلیت خوردن گوشت خرگوش دارند .بنابراین این مسئله با توجه به اختلاف فقهی بین فریقین نیازمند کاویدن دارد.

این تحقیق با هدف شناخت اقوال و نظریات فقهای مذاهب اسلامی، حدود و ثغور ادله، تبیین وظیفه و تکلیف شرعی مکلف در مورد حکم شرعی خوردن گوشت خرگوش صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، پژوهشی نو و بنیادی است که به لحاظ روش (توصیفی) از نگاه هدف (کاربردی) و شیوه گردآوری مفاهیم آن بر پایه مطالعات (کتابخانه ای) انجام شده و سعی در پاسخ، واکاوی و رفع ابهام در ادله جواز و عدم جواز اکل گوشت حیوانات و نقش فعل معصوم (ع) در جامعه را دارد. ضرورت این سنخ تحقیقات با توجه به اینکه در اذهان بسیاری از مردم (به ویژه شیعیان) عدم حرمت گوشت خرگوش تداعی شده است لذا نقش به سزایی در تنویر افکار عمومی و تبیین مبانی فقهی و وضوح حکم شرعی در این موضوع خاص را دارد.

کلیدواژه‌ها