بررسی تحلیلی علوم و فنون نظامی در بخش‌های حماسی منظومه‌های عاشقانة فارسی(قرن 6-4)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران.

چکیده

قدمت مبحث پایداری، سبب گسترش و تنوّع مسائل مربوط به آن شده‌ که آموزش،بنیادی‌ترین آنهاست.کتاب،یکی از ابزار آموزشِ فنون و مهارت‌های زندگی است.شعر و داستان هر دو،از علاقه‌مندی‌های انسان‌هاست که طبع بشر بدان متمایل است.تلفیق شعر و داستان با چاشنی دلپذیر عشق را می‌توان در منظومه‌های عاشقانه دید.به کارگیری آموزه‌های علمی و فنّی نهفته در متن داستان‌ها،می‌تواند ضمن ایجاد التذاذ ادبی، سبب ارائة الگوهای مناسب برای زندگی روزمرّة انسان شود.به همین دلیل،منظومه‌های عاشقانة فارسی،منابع ارزشمندی برای آگاهی از کاربردهای متفاوت علوم و فنون از جمله فنون پایداری است.پژوهش‌هایی از این دست می‌تواند علاوه بر دانشجویان ادبیّات فارسی، مورد استفادة پژوهشگران عرصه‌های علمی و هنری مختلفی چون تاریخ،جامعه‌شناسی،نقّاشی،فیلم‌سازی وحتّی الگوبرداری در طرّاحی‌ها،الهام‌بخشی برای ساخت تجهیزات جدید و دستیابی به ریزه‌کاری‌های صنعتی و ... قرار گیرد.نگارندگان با بررسی منظومه‌های مورد نظر پی بردند گذشتگان،علوم و فنون پایداری را در سه بخش مورد توجّه قرار داده‌اند.الف-پیش از جنگ:شامل لزوم آمادگی دفاعی با عنایت به نیروی انسانی با محوریّت آموزش مهارت‌های رزمی،پشتوانة مالی و اتّحاد اقوام مختلف،اهمّیّت تجهیزات جنگی و برپایی رزمایش برای نشان دادن قدرت نظامی.ب- در حین جنگ:آرایش سپاه، استفاده از ابزارآلات جنگی و تکنیک‌های رزمی چون شبیخون،کمین،خندق،مین‌گذاری،خدعه و فریب و ... متناسب با شرایط موجودج- پس از جنگ:تلاش در جهت آبادانی، حفظ قدرت و هوشیاری و تقدیر از سپاهیان.ضمن آنکه توجّه به معنویّات به صورت نیایش در قالب شکرگزاری،درخواست یاری،دعای خیر و توکل به خداوند در بیشتر منظومه‌ها، به وضوح دیده‌می‌شود

کلیدواژه‌ها