بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی واقتصادی بر گرایش کارفرمایان به تخلفات بیمه ای در حوزه کار و شغل استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دهاقان،دهاقان،ایران

2 دانشیارگروه جامعه شناسی،واحد دهاقان،دانشگاه دآزاد اسلامی،دهاقان ،ایران (نویسنده مسوِِؤل)

3 استادیارگروه مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی،واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارفرمایان به تخلفات بیمه ای در حوزه کار و شغل استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش پیمایشی و به لحاظ ماهیت توصیفی است، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته و براساس پرسش های پنج گزینه ای بود. جامعه آماری کلیه کارفرمایان غیردولتی و غیرخویش فرما فعال حوزه کار و شغل استان اصفهان بودند. ( 105777 کارفرما ) و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد جامعه نمونه382 نفر مشخص شد که با توجه به احتمال امتناع برخی از کارفرمایان 430 پرسشنامه تهیه و توزیع شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین بود. بعد از تائید روایی ابزار سنجش و سنجش انسجام درونی گویه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، تجزیه و تحلیل داده ها ، صورت پذیرفت، در قسمت توصیفی با استفاده ارنرم افزار 25SPSS از آماره های پراکندگی و مرکزی مثل میانگین و انحراف معیار استفاده گردید و با نرم افزار Amos 24آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف، اسمرانف و مدل های رگوسیونی با متغیر پنهان برای بررسی فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد.نتایج فرضیه ها نشان داد : سرمایه اجتماعی بر گرایش به تخلفات بیمه ای کارفرمایان مؤثر است .

کلیدواژه‌ها