تبیین جامعه‌شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.

3 گروه جامعه ‏شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله به »تبیین جامعه شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران)«
پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه
جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل
تمامی مؤدیان مالیاتی شهر تهران به تعداد 000/540/1 نفر و نمونه آماری هم تعداد 383
نفر از مؤدیان مالیاتی شهر تهران بودند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جهت
بدست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس
از توزیع پرسشنامه و اخذ اطلاعات مورد نیاز، دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار
spss در دو بخش توصیفی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و جهت آزمون
فرضیات هم از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است.
یافته های بدست آمده نشان داد: بین آگاهی عمومی و فرار مالیاتی همبستگی معناداری
وجود دارد. ولی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت عمومی با فرار مالیاتی رابطه معناداری
مشاهده نشد. از سویی بین پایبندی دینی و فرار مالیاتی همبستگی منفی معناداری بدست
آمد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای آگاهی عمومی، پایبندی دینی و احساس
محرومیت نسبی به میزان 6 درصد قادر به پیش بینی فرار مالیاتی می باشند. 

کلیدواژه‌ها