بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تورم و نوسانات
نرخ ارز میباشد. پژوهش حاضر با توجه به اهداف موجود، از نوع پژوهش های کاربردی است و نوع
پژوهش مبتنی بر پارادایم کمی و تکنیک استفاده شده برای گردآوری اطالعات و داده ها پیمایشی است.
جامعه آماری در مرحله اول پژوهش خبرگان است که حجم نمونه پژوهش در این بخش پس از 50
نفر میباشد. در بخش دوم پژوهش جامعه آماری کلیه شهروندانی هستند که نقش بیشتری در مبادلات
و خرید کالادر جامعه داشته اند)همچون؛ کسبه بازار، سرپرستان خانوار و ..( دارند. حجم نمونه در این
بخش بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه ای محقق
ساخته میباشد. که پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی تعداد سوال های پژوهش به 54 سوال تقلیل یافت.
به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار صوری و به منظور سنجش پایایی نیز از روش آلفای
کرونباخ پایایی استفاده گردید. روش نمونه گیری در این رساله روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله
ای میباشد. در یافته های اکتشافی پژوهش 3 موثر برتورم و نوسانات قیمت ارز شناسایی گردید. و نتایج
تحلیلی عاملی تأیدی نشان میدهد که تاثیر 3 متغیر؛ اعتماد نهادی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی بر
کنش های تورم زای شهروندان معنی دار است. بنابراین این 3 فرضیه پژوهش پذیرفته میشوند. با توجه
به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی نیز تاثیر معناداری بر تورم و نوسانات نرخ
ارز دارند که متاسفانه در پژوهش ها و همچنین برنامه ریزی های دولت به این عوامل بی توجهی میشود.
بنابراین پیشنهاد میگردد که دولت و نهادهای دولتی در شرایط تورمی به این عوامل نیز توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها