راهکارهای رفع چالش‌های رویه‌ی قضایی در برخورد با جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید، قم ، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم ، ایران.

چکیده

سیاست جنایی قضایی کارآمد در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی نیازمند بازنگری اساسی است و راهکارهایی همچون: اعمال اصول سیاست جنایی اسلامی در این جرایم می‌تواند مفید باشد چرا که قوانین و قواعدی که در این حوزه وجود دارد بر اساس قواعد اسلامی تدوین شده است مانند اصل مشارکتی بودن سیاست جنایی، ایجاد نهاد عفو، اعمال اصول اسلامی در خصوص آزادی، بکارگیری اصول کیفرزدایی، جرم‌زدایی و بزه‌پوشی در سیاست جنایی اسلام. قواعد دادرسی عادلانه به طور خاص در این جرایم باید مراعات شود مانند اصل منع جرم‌انگاری قضایی، توجه به اصول کیفری قانون اساسی، اتخاذ روش‌های مختلف پیشگیری، اتخاذ شیوه‌های متناسب با جبران زیان و کیفرگزینی متناسب، توجه به نقش بزه‌دیدگان در ارتکاب این جرایم، بهره‌گیری از اصول جهانی دادرسی کیفری عادلانه با تاکید بر رویه‌ی قضایی کیفری بین‌المللی، گرایش به سوی ایجاد یک همکاری جهانی، اتخاذ سیاست جنایی ویژه  نسبت به قربانیان خاص مانند کودکان و زنان که می‌تواند به عنوان مهمترین راهکارهای عملی و تئوری در این حوزه وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها