گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی بزهکار در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار،دانشکده علوم انسانی گروه حقوق دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

پس از سالیان سال اختلاف نظرهای فراوان بین حقوق دانان و وجود مواد پراکنده در قوانین مختلف در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تصویب قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 نقطه پایان این اختلافات و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی علی رغم وجود ایرادات و ابهامات بود. در کشورهای مختلف من جمله آمریکا نیز این گونه اختلاف نظرها در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی 1392 کیفرهایی متناسب با ماهیت شخص حقوقی و جهت اجرای آن پیش بینی شده است که شامل کیفرهای اصلی، تکمیلی و تبعی و مشدد است که هر یک نیز انواعی دارد. در این مقاله تلاش می گردد با روش تفسیری-کیفی گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 و حقوق آمریکا( قانون فدرال) و ایرادهای موجود در آن از جمله عدم شمولیت و غیر قابل اعمال بودن بندهای مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها