طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران(نویسنده مسول)

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد دعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری است. دراین پژوهش از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی-استنتاجی استفاده شده است. در مرحله اول این پژوهش که جنبه کیفی دارد از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری (تعداد 30 نفر) با جامعه آماری اعم از اساتید خبره، شاغلین حرفه‌ای اعم از مدیران مالی شرکت‌های بزرگ، حسابداران و حسابرسان خبره انجام شد. درنهایت مصاحبه‌ها با استفاده از روش گراندد تئوری و نرم افزار Maxqda کدگذاری شد. در مرحله دوم که جنبه کمی دارد با استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده نرم افزار مکس کیودا و روش دلفی پرسشنامه مورد نظر در 26 گزاره تدوین و طراحی گردید. در نهایت تعداد 160 نمونه به صورت مساوی از جامعه آماری و به طور تصادفی به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده و ضریب آلفای کرونباخ به صورت میانگین 64/76 درصد حاکی از آن است که روایی مورد تایید است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از میانگین دو جامعه مستقل T-TEST صورت پذیرفته که بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول و دوم حاکی از آن است که بین مولفه‌های آموزشی- مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری از دیدگاه اساتید خبره و مدیران مالی شرکت‌های بزرگ و اساتید خبره و جامعه حسابداران وحسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد. لذا فرضیه‌های مورد نظر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها