بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین کیفری ایالات متحده آمریکا و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 استادیار، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه جرم قاچاق انسـان بویژه زنان و کودکان به منظور فحشـاء و مبارزه با آن از جمله چالشهای پیش روی جامعه بین المللی و دولتها میباشد. در این زمینه تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مصوب سال2000 موسوم به پروتکل پالرمو و جرم انگاری قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی در حقوق کیفری اکثر دولت‏ها از دلایل اصلی جهانی شدن مقابله با این جنایت است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین تقنینی کیفری ایلات متحده آمریکا و اسناد بین‌المللی است. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای است. نتایج نشان میدهد برای موفقیت هر استراتژی ضد قاچاق انسان، تصویب قوانین مدرن با رویکرد جامع قربانی محور و پیشگیرانه برای اطمینان از تضمین حقوق قربانیان توسط دولتها که همه اشکال قاچاق را جرم انگاری و مجازاتهای متناسب و بازدارنده را برای محاکمه قاچاقچیان اعمال کند در قالب یک سیاست جنایی مبارزه با قاچاق انسان ضروری است. در ایالت متحده آمریکا سیاست تقنینی این کشور در مبارزه با این جرم قاطع و به موازات گسترش و پیچیدگی این جرم به مرور اصلاحات و تحول چشمگیری یافته است. در قوانین کیفری ضد قاچاق همه اشکال قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی و جرایم مرتبط با آن جرم‌انگاری شده است. مجازاتهای مقرر در این قوانین تا حبس ابد را شامل می‌شود و به اندازه کافی سختگیرانه و در رابطه با قاچاق جنسی متناسب با مجازات سایر جرایم جدی مانند تجاوز جنسی است.

کلیدواژه‌ها