تاثیر کلاس نمایش عروسکی بر یادگیری و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار / عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش ایران

چکیده

آموزش از طریق بازی و عروسک، یکی از روش های مهم برای یادگیری به شمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر کلاس نمایش عروسکی بر یادگیری و مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول و دوم و سوم ، دوره اول ابتدایی ، شهر تهران بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری 360 نفر از دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1999) را دریافت نمودند. سپس به‌طور تصادفی ساده در دو گروه 180 نفری در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی 4 جلسه 45 دقیقه‌ای مفید در کلاس نمایش عروسکی آموزش دیدند، در حالی که گروه کنترل در طی این مدت برنامه روزانه خود را دنبال می‌کردند و هیچ‌گونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجددا پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کلاس های نمایش عروسکی بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان به‌طور معناداری مؤثر بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که کلاس نمایش عروسکی بر مهارت اجتماعی در ابعاد: همکاری، ابراز وجود، خویشتن‌داری و همدلی، تأثیر مثبت و معنا دار داشته است.

کلیدواژه‌ها