بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت عشایری از دیدگاه محمد بهمن‌بیگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هر ملت هویت و شناسنامه ­ای دارد اگرچه در طول قرن‌ها شکل گرفته اما منحصر و محدود به زمانی خاص نیست، بلکه مبنای قومیت آن‌ها و انگیزه­ بخش تلاش‌های‌ آنان در طول زمان است. بخش عمدۀ این شناسنامه پایگاه‌های اعتقادی، فکری و ملی آنهاست که بیشتر در آثار بزرگان ادب و فرهنگ جلوه می­کند و کمال می­یابد؛ بنابراین احترام به این بزرگان و تجلیل از کارهای آنان پیش از آنکه یک مسألۀ فردی باشد ارج­گذاری به هویت علمی و فرهنگ آن ملت و بزرگداشت اندیشه­ ها، باورها و دانش‌های آن‌هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و مبانی تربیتی محمد بهمن ­بیگی می­باشد. در این پژوهش بهمن­ بیگی به پایه­گذار نظام نوین آموزش عشایر ایران شناخته می­شود. روش پژوهش حاضر تفسیری-کیفی، و ابزار گردآوری اطلاعات فرم­های فیش­ برداری بوده است. با توجه به روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می­باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای مبانی و اصول تربیتی در تفکرات بهمن­بیگی به 12مبانی و 31 اصل دست یافت.   
یافته ­ها همچنین نشان داد بعد از اصل سواد آموزی، کاهش فاصله طبقاتی، ترویج زبان فارسی، تقویت و ترویج روحیه شهامت و شجاعت، تکریم جایگاه زن در جامعه عشایری، در این نظام آموزشی از اولویت بیشتری برخوردار بوده ­اند.

کلیدواژه‌ها