شناسایی ، اولویت بندی و طراحی مدل ریسک مدیریت منابع انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

3 دانشیار موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تدوین مدل مناسب برای ریسک های مدیریت منابع انسانی دانشگاههای علوم پزشکی شمال ایران  با رویکرد تلفیقی و اولویت بندی شاخص ها و تایید اعتبار مدل انجام گرفته است. ابعاد و شاخص های مدل ریسک های منابع انسانی از ادبیات نظری استخراج و به وسیلۀ نظر سنجی از خبرگان منابع انسانی به روش دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. خروجی این مرحله 24 مولفه و 132 شاخص و در قالب چهار بعد اصلی به شرح زیر تدوین شده است: بعد ریسک افراد یا سرمایه های انسانی (شامل دو مولفه و 11 شاخص)، ریسک های عملیاتی منابع انسانی (شامل 7 مولفه و 74 شاخص)، ریسک دیدگاه های کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی (شامل 2 مولفه و 16 شاخص) و ریسک فردی مدیران منابع انسانی (شامل 13 مولفه و 31 شاخص).  اولویت بندی ابعاد ریسک های منابع انسانی مطابق  نظر خبرگان به ترتیب ریسک های عملیاتی منابع انسانی، ریسک افراد یا سرمایه انسانی، ریسک دیدگاه های کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی و ریسک های فردی مدیران منابع انسانی بوده است.همچنین مطابق  نظر خبرگان از میان مولفه های  24 گانه، پنج اولویت ریسک های مدیریت منابع انسانی به ترتیب؛ ریسک عدم برخورداری از مهارت های بین فردی، ریسک ارتباط و متقاعدسازی، ریسک های تامین منابع انسانی (انتخاب و استخدام) ، ریسک های پاداش و جبران خدمات و ریسک های آموزش، توسعه و توانمندسازی بوده است و ریسک های عدم برخورداری از تفکر تحلیلی و خلاق / شهودی و عدم توانایی رهبری و مدیریت افراد دارای کمترین اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها