شناسایی عوامل موثر بر عملکرد فردی در سازمانهای دولتی و خصوصی به شیوه تحلیل محتوای کیفی در جامعه ایران(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی و خصوصی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد فردی در سازمانهای دولتی و خصوصی،  جهت  ارائه یک مدل مفهومی برای این عوامل در بانکهای دولتی و خصوصی شهر رشت انجام شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور نظام مند و انتخاب 96 مقاله، با کمک روش تحلیل محتوای کیفی، 86 مولفه در قالب سه عامل فردی، سازمانی و فراسازمانی شناسایی شد. سپس با انتخاب 16 خبره با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی که 8 نفر اساتید دانشگاه و 8 نفر مدیران بانک بودند، به کمک تکنیک دلفی 71 مولفه نهایی شد و به این ترتیب مدل مفهومی تحقیق اعتبار سنجی و شکل گرفت..نتاج نشان داد گفت عناصر مدل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد فردی در سازمان های دولتی و خصوصی از چهار عامل اصلی یعنی عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی به عنوان عوامل تاثیرگذار و عملکرد فردی به عنوان عامل تاثیرپذیر تشکیل شده است. اگرچه عناصر مدل تحقیق از منظر اجرا و پیاده سازی منحصربفرد و خاص صنعت بانکداری هستند امّا به لحاظ مفهومی قابل مقایسه با یافته ها و نتایج پژوهش های انجام شده پیشین بوده و این مهم از نقاط عطف پژوهش حاضر است

کلیدواژه‌ها