تدوین و ارزیابی شاخص‌های مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس متوسطه یک رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی مدارس متوسطه استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارزیابی شاخص های مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس متوسطه با روش ترکیبی متوالی کیفی – کمی انجام شد، از نظر هدف کاربردی بود، بخش کیفی با روش پدیدارشناسی انجام شد، مشارکتکنندگان شامل صاحبنظران و متخصصین در حوزه علوم تربیتی بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی صوری و محتوایی مصاحبه توسط 3 تن متحصصان رشته مدیریت آموزشی انجام شد و برای روایی و پایایی دادهها از معیار قابلیت اطمینان و قابل قبول بودن استفاده شد. تجزیه و تحلیل از روش تحلیل محتوا (مقوله بندی و کدگذاری) انجام شد. مصاحبه ها ضبط شده بر روی کاغذ مکتوب و مقوله بندی شدند تعداد شش شاخص و 55 زیرشاخص برای مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس متوسطه به دست آمد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران مدارس متوسطه استان لرستان در سال 1400-1399با بیش از پنج سال تجربه، که شامل 1333 نفر بودند و پس از محاسبه، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 238 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافته های کیفی بود که مقدار پایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل با نرم افزار spss و Smartspls3 مورد تحلیل قرار گرفت و به روش تحلیل عاملی تأییدی نتایج اعتبارسنجی شد. 

کلیدواژه‌ها