مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر،دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران(نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر،دانشکده هنر، واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ، ایران

4 عضو هیات علمی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

برای شناخت اقوام و ملل، معمولا به بررسی و تحلیل ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، قومی و... می‌پردازند. پوشاک از نمودهای عینی فرهنگ هر جامعه است و مولفه‌های بسیاری مانند فرهنگ، اعتقادات، آداب‌و‌رسوم، اقلیم و آب‌وهوا و ... بر شکل‌گیری و تغییر ساختارهای آن تاثیرگذارند. پوشش نیز نقش مهمی در هویت‌سازی دارد و هویت‌سازی از طریق پوشاک قومی و ملی در کلیت سرزمین ایران، حضوری گسترده دارد، مطالعه حاضر با اشاره به سرفصل‌های اساسی در این زمینه، باب بحث و تفحص در مورد هویت‌سازی به وسیله پوشاک را، مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله کوششی است برای مطالعه ویژگی‌ها و فلسفه استفاده از پوشاک در میان اقوام مذهبی و هویت-سازی از طریق آن. همچنین میزان اهمیت پوشش زرتشتیان در بحث هویت‌سازی قومی و ملی مورد بررسی قرار گرفته است. زنان زرتشتی، جامعه آماری تحقیق را تشکیل و نتایج حکایت از آن دارد که زرتشتیان، به عنوان جامعه‌ای قومی-مذهبی، نه تنها گرایش بالائی به حفظ هویت قومی خود دارند، بلکه گرایش به هویت ملی نیز در آنها بالاست و همین امر سبب پای‌بندی آنان به پوشش قومی-مذهبی‌شان و درنتیجه هویت‌سازی از طریق پوشاک شده است.

کلیدواژه‌ها