ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله به بررسی ظرفیت های مهاجران افغانـستانی در پیونـد میـان دو کـشور ایـران و افغانستان می پردازد. سئوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این اسـت کـه چگونـه ظرفیـت های مهاجران افغانستانی در ایران می توانند به افزایش پیونـد دو کـشور منجـر شـود؟ فرضـیه اصلی مقاله این است که مهاجران افغانستانی دارای ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی هستند که
استفاده از آنها می تواند باعث گسترش پیوند و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی در کشور افغانستان شود و در طرف مقابل، حضور این افراد در ایران و تربیت قشر تحصیلکرده می تواند
منافع این کشور فارسی زبان را در ایران تامین کند. نتایج تحقیق نیز نشان می دهد کـه حـضور بیش از 3 میلیون افغانستانی در ایران دارای منافع متقابل برای دو کشور است این افـراد کـه در
حوزه های مختلف مشغول به کار و تحصیل می باشند با ظرفیت های فرهنگی و اقتـصادی بـه افزایش نفوذ متقابل دو کشور منجر می شود. روش تحقیـق در ایـن پـژوهش کیفـی و از نـوع تفسیری است و داده ها از طریق کتابخانه ای و به شیوه فیش برداری از منابع گونـاگون جمـع آوری شده است. 

کلیدواژه‌ها