ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه روابط بین الملل، ,واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

در مورد رادیکالیسم و نقش گروهها با عقاید افراطی سلفی میتوان به مهمترین متغیر اصلی تنازع با مدرنیته و عوامل منطق های در خاورمیانه به مانند نبود دموکراسی، افزایش عمق عقاید
مذهبی اشاره نمود. اما پرسش اصلی اینکه رشد گروههای رادیکال افراطی به خصوص از سال 2011 در منطقه خاورمیانه چه اثراتی بر نظم امنیتی این منطقه دارد؟ رادیکالیسم افراطی، باتوجه
به ساختار عقیدتی که جهان را به "با من" یا "علیه من" تقسیم مینماید نظم امنیتی خاورمیانه را با مخاطره روبرو ساخته و هدف اساسی ارزیابی نقش این گروهها و رادیکالیسم افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه است؛ نتیجه آنکه افراط گرایی در اسلام سیاسی در رابطهای سازا و قوام بخش متقابل با یکدیگر قرار دارند و این دو مرتباً یکدیگر را بازتولید میکنند. این مطالعه از نوع نظری بوده و مبتنی بر روش تفسیری-کیفی (اسنادی) است و باگردآوری داده های لازم به بررسی، تجزیه و تحلیل روابط دادههای مزبور می پردازد

کلیدواژه‌ها