نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

چکیده

امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن دو نظریهای هستند که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی از جایگاه مهم و بحث برانگیزی برخوردارند. تاکنون نوشته ها و مقالات زیادی در تحلیل این دو مفهوم، به ویژه درباره امر سیاسی، ماهیت و چیستی آن به نگارش درآمد. اما واقعیت این است که به برقراری و تبیین نسبت این دو مفهوم به روشنی اشاره ای نشد و به سبب برداشت های متفاوت و متعارض از مفاهیم در حوزه نظری و عملی، در این باره، تحقیقی بدین نحو و محتوی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله از نظر مفاهیم و چارچوب نظری و از حیث رویکرد کلی، سعی و تلاش میشود با شناخت بیشتر و معرفت از پیشینه های مشترک و وجود سرشتهای سیاسی و تأثر از عمل حکمرانی و توجه به اصول و ارزش های بنیادین به تحلیل و بررسی های لازم در این زمینه پرداخته می شود. ضمن آن که چه نسبت و رابطه ای بین امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن میتوان ایجاد و برقرار ساخت. در این پژوهش احساس مرتفع نمودن شکافها و کاستی های موجود در نظرگاه های سیاسی حاکم و ارتقاء بخشی به فهم سیاسی و ارائه درک درست از مفاهیم امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر بر اهمیت و ضرورت این تحقیق فزونی می بخشد. این پژوهش به دنبال دستیابی به حقیقت، کنترل خشونت و تولید آن، ساماندهی نظام سیاسی عملگرایانهتر و منطق مدرن سیاسی و ارائه نظریه ترکیبی مدرن است که از یافته های مدنظر در این پژوهش میباشد. .

کلیدواژه‌ها