جامعه شناسی کیفرشناسی ایران با تاکید بر ادله اثبات جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ,حقوق جزا وجرمشناسی ,دانشگاه کردستان،, سنندج،ایران گروه جزا و جرمشناسی , واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

2 استادیار، , گروه حقوق ,دانشگاه کردستان سنندج,ایران

3 استادیار، حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه،کرمانشاه،ایران.

چکیده

سیاست جنایی یکی از مهمترین شاخههای علوم جنایی است، که بحثهای مهمی را به خود اختصاص داده است. تعریف سیاست جنایی و ایدئولوژی های حاکم بر آن با گذر زمان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادینی گردیده است و در هر دوره تعریفی کامل و جامع تر نسبت به تعاریف قبلی توسط دانشمندان مطرح علوم جنایی ارائه شده است. در این مقاله به بررسی ادله اثبات جرم از جله اقرار سهادت قسامه سوگند و غیره پرداخته ایم .دیدگاه قانونگذار در این خصوص با کمک گرفتن از شرع مقدس و دیدگاهی اسلامی سیاست جنایی تقنینی خود را در نظر گرفته است و در راستای این امر قدم برداشته است .در این مقاله که به روش تفسیری- کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است، ضمن بررسی مفاهیم سیاست جنایی و ادله اثبات جرم، عملکرد سیاست جنایی ایران در ادله اثبات جرم مورد بررسی قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها