مقالۀ «جایگاه شورای نگهبان قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران و دیوان عالی فدرال ایالات متحدۀ آمریکا در فرایند قانون‌‌‌گذاری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی

2 دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

3 استادیار هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

4 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نظارت بر قانونگذاری یکی از موضوعات بااهمیت در حقوق اساسی امروز است. در این مقاله به نسبت این موضوع با حکومت قانون و دموکراسی و اشکال تبلور و اعمال آن درکشورهای گوناگون میپردازیم. سؤال اصلی اینکه؛ « مبانی، ساختار و آیین کار و وظایف و صلاحیت های شورای نگهبان ایران و دیوان عالی آمریکا چیست؟» ازاین رو، جایگاه «شورای نگهبانِ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران» و «دیوان عالی فدرال ایالات متحدة آمریکا» در روند قانونگذاری را بررسی خواهیم کرد. نخست، مبانی نظری و ریشههای تاریخی این فعل، سپس ساختار و آیین کار و درنهایت، صلاحیتهای دو نهاد را بررسی میکنیم. نتیجه آنکه،میان دو نهاد تفاوت فاحشی وجود دارد که از تاریخ دو کشور برآمده است. روش پژوهشِ ما تفسیری-کیفی، راه گردآوری اطلاعات از کتابخانه ها، ابزار آن یادداشت برداری و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز قیاسی است. 

کلیدواژه‌ها