رویکرد دادرسی اطفال و نوجوانان از منظر الگوهای سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه ازاد اسلامی ،بندرعباس، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

میتوان با صراحت بیان نمود که بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مباحث نوین حقوق کیفری میباشد. از آنجا که از منظر دادرسی عادلانه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از همتایان بالغ آنان دارای تفاوت های اساسی است، ایجاد محاکم خاص اطفال و نوجوانان به انضمام قوانین ماهوی خاص و آیین دادرسی ویژه اطفال نیازی ضروری میباشد. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بین اللملی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول در مقررات تقنینی و فراتقنینی حق اطفال و نوجوانان در دسترسی به دادرسی عادلانه را مورد شناسایی قرار داده اند اما حق مطروحه به هنگام اجرا و در مقام عمل با معضلات و محدودیت- های قانونی کثیری مواجه می باشد. به  این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از
حقوق اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در دادرسی عادلانه از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی آزادی مدار و قدرت محور همراه با بررسی تقابل دو دیدگاه به صورت نگاه متفاوت نسبت به برقراری دادرسی عادلانه و کرامت محور در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته همچنین واکاوی ابهامات و چالشها و تمامی تضییقاتی که در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان ممکن است به بهانه مبارزه با جرم سبب لطمه به حقوق بنیادین اطفال در جریان دادرسی گردیده و مانع پیشگیری از جرم و بازسازگاری طفل در اجتماع گردد را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

کلیدواژه‌ها