چالش‌های مبتنی بر اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر قراردادهای موسوم به IPC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران. ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

4 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق، تهران. ایران.

چکیده

قراردادهای نفتی وسیله ای برای توسعه روابط با جهان صنعتی است. این قراردادها کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهرهبرداری و ازدیاد برداشت را شامل میشود. در واقع IPC نام الگویی است که دولت با هدف جذب سرمایه های خارجی و شرکتهای نفتی بین المللی در توسعه میادین نفت و گاز کشور طراحی و ارائه کرده است و از رشته قراردادهای خدماتی مخاطراتی است. IPC با توجه به محرمانه بودن برخی مفاد آن، فرآیندی را برای رسیدگی در مجلس پیش بینی نکرده است و به صورت یک سند حقوقی لازم الاجرا شاید نتواند تضمین کننده حقوق ملت باشد؛ اما اخیراً آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی، وزارت نفت را مکلف نموده است در معاهدات خود اصل 77 را رعایت نماید در صورت تحقق اهداف در قرارداد حاضر، با همسوسازی منافع طرفین، می توانیم ظرفیت های داخلی کشور را فعال سازی کنیم و در مسیر شکوفایی صنعت نفت حرکت نماییم.

کلیدواژه‌ها