بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور ، تهران.ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت بین المللی دولت ها از بنیادی ترین نهاد های حقوق بین الملل می باشد که از دیرباز اعضای جامعه بین‌المللی را مشغول به خود ساخته و ارتباط تنگاتنگی را با همه شاخه های حقوق بین الملل برقرار نموده است. جامعه بین المللی در دهه های اخیر بطور مداوم در حال تجربه وضعیت های حقوقی متنوع و نوظهور می باشد. لذا مواردی که همه دولت ها را در برابر جامعه بین المللی مسئول بنماید، به مصادیق معینی منحصر نمی گردد. شیوع بیماری های همه گیر نوپدید از جمله بیماری کرونا ویروس جدید نیز از این دسته معضلات نوظهور به حساب می آید که مقابله با آن ها در سطح جهانی، نیازمند همکاری های بین المللی دولت ها می باشد. در مقاله حاضر، به روش تفسیری و کیفی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر جامعه بین المللی در چارچوب نهاد حقوقی تعهدات ثانویه و مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال منع نشده در چارچوب مسئولیت محض و انطباقشان با مسئولیت دولت ها در زمینه مقابله با بیماری های همه گیر مورد تحلیل قرار گرفته و در نتیجه استدلال شده که همکاری در مقابله با بیماری های همه گیر تعهد در برابر جامعه بین المللی بوده و اهمال و سهل انگاری در این زمینه بر دولت اهمال گر، مسئولیت بین المللی به بار خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها