مدل روان‌شناختی با رویکرد تورش های ادراکی اثرگذار بر تمایل فردی سرمایه‌گذاران در خرید بیمه های اجتماعی و ارائه سیاست های رفتاری در جامعه بیمه گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مالی - بیمه واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

بیمه از پدیدههایی است که علیرغم حضور موثر و چند دهه ای خود در جواع بشری بوده به صورتی که در تمامی مراحل امور اجتماعی و تامین آتیه حضور داشته و این حضور نه در رده نیازهای دستگاههای حاکم به بیمه بلکه از سوی آحاد جامعه بعنوان یک مطالبه پیگیری میشود. طرفداران مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی در عرصه سرمایه گذاری، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است و برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و  تصمیمات سرمایه گذاران بدیهی می دانند، از این رو تحقیق حاضر به طراحی مدل روانشناختی با رویکرد تورشهای ادراکی اثرگذار بر تمایل فردی سرمایه گذاران در خرید بیمه‌های اجتماعی و ارائه سیاست های رفتاری در جامعه بیمه گذاران میپردازد. در این نوع نگرش، با توجه به ترجیحات فردی سرمایه گذاران به دنبال انتخاب بی نقص و بدون اشتباه، رفتاری را بر میگزیند که به گونهای بهتر ترجیحاتش را برآورده کند و دوری از تورشهای رفتاری بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف است. با توجه به مطرح شدن این مباحث در حوزهه ای سرمایه گذاری و بیمه، در این تحقیق حاضر به طراحی مدل تورشهای مالی رفتاری سرمایه گذاران در خرید بیمه پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی دادهها ی سال 1400 استفاده می شود. در این تحقیق تورشهای رفتاری در 5 حوزه (ترجیحی، مکاشفهای، عاطفی،شناختی و اقتصادی) شناسایی شده که در این 5 حوزه 42 عامل اصلی توسط خبرگان و فعالان
مالی، سرمایه گذاری و بیمه ای مورد تایید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها