آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

4 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

قرارداد اختیار معامله یکی از انواع پیش قراردادها و جزء ابزارهای مشتقه محسوب میشود. این قرارداد علیرغم اینکه در بازار جهانی، شناخته شده و بسیار کارآمد است، لیکن در ایران یک
قرارداد نوظهور بوده و یکی از علل عدم استفاده از آن، عدم شناخت آثار قراداد اختیار است. لذا در این تحقیق که کاملا جنبه کاربردی دارد به آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و حقوق
فرانسه به عنوان یکی از سرآمدترین نظام های حقوق جهان پرداخته شده است.  آثار عقود معین را قانونگذار بیان نموده است، اما آثاری نیز وجود دارد که اساساً مشترک بین قراردادها اعم از عقود معین و غیر معین است. از طرف دیگر با توجه به ویژگی منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله آثار این قرارداد پیش از اعمال حق و پس از اعمال حق متفاوت است. همچنین در بحث آثار قرارداد با موضوع اصل نسبی آثار قراردادها و استثنائات آن نیز روبرو هستیم.

کلیدواژه‌ها