وظایف رئیس حوزه قضایی بخش به جانشینی از دادستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

تفکر دادرسی عادلانه بر مبنای اصول و موازین نظام بین المللی حقوق بشر سالها است که درمیان ملل مختلف به منصه ظهور رسیده و اکثر قوانین داخلی ، سیستم حقوقی خود را بر این اساس بنا نموده اند. نظر به اینکه دادستان نقش به سزایی در فرآیند دادرسی عادلانه به معنای عام ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی ، مرحله محاکماتی در دادگاه و اجرای احکام کیفری دارد. همچنین صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های مشروع به علاوه حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه که از مهمترین خواسته های شهروندان می باشد مطابق قوانین بر عهده دادستان گذاشته شده است. هرگونه اختلال در اجرای وظایف مذکور می تواند در روند دادرسی عادلانه تأثیرگذار بوده و پیامدهای جبران ناپذیر در پی داشته باشد. از آنجا که وظایف دادستان در بخش به عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرسی علی البدل می باشد. از طرفی قانونگذار شعب دادگاه بخش را هم ردیف و هم شأن دادگاه کیفری دو قرار داده است رئیس حوزه قضایی به جهت موانع قانونی قادر به انجام وظایف کامل به جانشینی از دادستان در دادگاه بخش نیست. لذا این نقیصه قانونی خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی به ویژه نظارت بر بازداشت و آزادی های پیش از محاکمه، ضمن به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان میتواند امنیت و نظم اجتماعی را نیز در یک موقعیت آسیب پذیر قرار دهد

کلیدواژه‌ها